domáce pivo

Ohlasovacia povinnosť

Od 1.1.2023 vstúpila do platnosti novela zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov. Vďaka tejto novele sa od 1. 1. 2023 na doma vyrobené pivo pre vlastnú spotrebu a spotrebu domácnosti vzťahuje nulová sadzba spotrebnej dane. Zároveň ale vzniká nová ohlasovacia povinnosť.

Cieľom novely bolo upraviť podmienky prevádzkovania daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar a povolenie domácky vyrábať pivo s nulovou sadzbou spotrebnej dane pre vlastnú konzumáciu súkromného výrobcu, pre členov jeho domácnosti a jemu blízkych osôb.

Celé znenie zákona nájdete TU.

Dopĺňa sa nový § 65a, ktorým sa vymedzujú pravidlá pre súkromného výrobcu piva, oslobodenie od dane a oznamovacej povinnosti colnému úradu.

Súkromným výrobcom piva sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorá na daňovom území vyrába pivo a spĺňa tieto podmienky:
  • ročná výroba piva nie je väčšia ako 10 hl; ročnou výrobou piva sa rozumie množstvo piva, ktoré bolo v danom kalendárnom roku vyrobené súkromným výrobcom piva,
  • pivo vyrába výlučne pre vlastnú spotrebu a spotrebu jeho domácnosti alebo pre spotrebu jeho blízkymi osobami,
  • pivo vyrobené súkromným výrobcom piva nesmie byť predmetom predaja ani iného uvádzania na trh.
Súkromný výrobca piva je povinný oznámiť colnému úradu najneskôr do 25. januára príslušného kalendárneho roka predpokladanú ročnú výrobu piva v hl a meno a priezvisko, trvalý pobyt, a adresu miesta, kde bude pivo vyrábať. Príslušnosť k úradu zistíte TU. Dôležité je aby ste vybrali “Daňovú pobočku”. Vzor oznámenia si môžete stiahnuť TU.
Ak súkromný výrobca piva začne vyrábať pivo v priebehu kalendárneho roka, je povinný oznámiť colnému úradu najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom začal pivo vyrábať, predpokladanú ročnú výrobu piva.

Pridajte Komentár

Nákupný košík
Návrat hore